Seleniany

0

Mieszanina HC1 i HSeCh, działa więc podobnie jak woda królewska. Sole kwasu selenowego, seleniany, których znane są dwa szeregi: kwaśne i obojętne, można otrzymać bądź przez stapianie bezwodnych seleninów z saletrą, bądź też przepuszczając gazowy chlor przez wodne roztwory seleninów: SeC>3_ + TT20 -4 01, = Se()2r 4- 2 01 T 2II 1.

Read More

Roczna produkcja światowa ropy naftowej

0

W nowszych czasach kraking prowadzi się w 450aC w obecności uwodnionego krzemianu glinowego jako katalizatora. Uzyskuje się przy tym znacznie większą wydajność benzyny, natomiast oleje i produkty gazowe prawie się nie tworzą. '

Read More

Prace Walde

0

Już za pomocą niewielkiego ciśnienia dwutlenek siarki daje się skroplić w zwykłej temperaturze na ciecz bezbarwną, ruchliwą, o gęstości 1,46 g/cm3. Prężność pary nasyconej w 20°C wynosi 3,3 at, wartość zaś 1 at osiąga w — 10°C. W tej temperaturze ciekły S02 wrze pod normalnym ciśnieniem, pochłaniając znaczne ilości ciepła (6,16 kcal/g-cz.). Przez wzmożone parowanie, spowodowane przepuszczaniem strumienia powietrza przez ciekły dwutlenek siarki, można obniżyć temperaturę do 50°C. Wobec znacznego ciepła parowania S02 znajdował pewne zastosowanie w chłodnictwie, obecnie jednak jest zastąpiony głównie przez amoniak i freony.

Read More

Powietrze. Składniki stałe i zmienne

0

Powietrze stanowi mieszaninę kilku gazów, przede wszystkim tlenu i azotu. Poza tymi składnikami głównymi znajdują się w powietrzu w niewielkich ilościach helowce oraz ślady wodoru, amoniaku, tlenków azotu, dalej dwutlenek węgla, para wodna, wreszcie zawiesiny stałe w postaci pyłu i drobnoustrojów.

Read More

Płomień palnika Bunsena

0

W celu wyzyskania ciepła spalania gazów do wytwarzania wysokich temperatur używa się w laboratoriach różnego rodzaju palników. Najpospoliciej stosowany jest palnik Bunsena, przedstawiony schematycznie na rysunku 109. Składa się on z pionowej rurki metalowej K z dwoma otworami O u dołu. Otwory te mogą być dowolnie zamykane lub otwierane za pomocą pierścienia P, luźno osadzonego na rurze palnika i opatrzonego w podobne otwory. Gdy otwory są zamknięte, gaz zapalony u wylotu palnika pali się płomieniem świecącym i kopcącym, gdyż wymieszanie gazu z powietrzem następuje dopiero w miejscu spalania. Wskutek odsłonięcia otworów w dolnej części palnika następuje zasysanie powietrza przez strumień gazu, tak iż do wylotu palnika, gdzie zachodzi spalanie, dopływa mieszanina gazu z powietrzem, której skład leży w granicach zapalności gazu. Spalanie jest całkowite i płomień nieświecący. Można wyraźnie rozróżnić w nim dwie strefy. W strefie wewnętrznej R, mającej kształt niebieskawego stożka, wskutek niedostatecznego dopływu powietrza do tej części płomienia proces spalania prawie nie zachodzi. Temperatura jest tu stosunkowo niska (300— 400°C) i wobec nadmiaru gazu palnego płomień wywiera działanie redukujące. Właściwy proces spalania odbywa się w zewnętrznej, prawie nieświecącej części płomienia U, gdzie wobec nadmiaru tlenu z otaczającego powietrza panuje atmosfera utleniająca. Temperatura w tej części płomienia przekracza nieco 1500cC.

Read More

Szkoła językowa z angielskim

0

Szkolenia trenerskie są niezbędne. Dobry trener ma umiejętności i kwalifikacje, potrafi uczyć innych ludzi. Jego umiejętności są bardzo ważne. Warto mieć takie umiejętności oraz wiedzę, aby każdy uczony człowiek mógł zdobyć wszelkie niezbędne kwalifikacje. Dzisiaj szkolenia są podstawą. Bez nich na pewno nie będzie dobrego trenera, to więcej niż pewne. Klienci trenerów szukają najlepszych rozwiązań dla siebie. Bycie trenerem to świetna sprawa, ale bez kursów i nauki się tego nie osiągnie. I o tym trzeba zawsze wiedzieć. Szkolenia trenerskie są dużą inwestycją, mogą kosztować nawet 20 000 złotych, trzeba zdać egzaminy i mieć odpowiedni certyfikat. Jednak na trenowaniu innych można zarobić spore pieniądze. Duże dochody i satysfakcja na pewno są podstawą...

Read More

Płomień. Paliwo gazowe. Palniki cz. II

0

Zapłon następuje jednak tylko wówczas, gdy zawartość palnego gazu lub pary leży w pewnych granicach, różnych dla różnych substancji i oczywiście też zależnych od tego, czy gaz mieszany jest z powietrzem, czy też z czystym tlenem. Tablica 53 podaje te granice dla niektórych gazów oraz par cieczy lotnych, wyrażone w procentach objętościowych substancji palnej.

Read More

Kursy SEP dla ekspertów

0

Kursy SEP dają wiedzę ekspercką z dziedziny zarządzania prądem oraz sieciami energetycznymi. Wysoka jakość takiego działania to na pewno podstawa. SEP to coś najlepszego i najcenniejszego. Warto podjąć kurs, poświęcić dwa-trzy miesiące i zacząć pracować. Po ukończeniu kursu koniecznie trzeba pracować solidnie i starannie. Po kursach zarabia się sporo, kwalifikacje są wysokie, zadowolenie z pracy zawodowej także rośnie. Jakość wiedzy i umiejętności to cenna sprawa. Na pewno warto taką wiedzę mieć. Panowie chętnie podejmują szkolenia i starają się, aby były one codziennością. Jakość to podstawa, a panowie nie chcą cierpieć na brak gotówki oraz brak pracy. Za kurs płaci się gotówką, a egzamin kosztuje około 200-300 złotych...

Read More

Otrzymywanie kwasu siarkowego cz. II

0

Główne zarysy technicznego urządzenia fabryki kwasu siarkowego, pracującej metodą komorową, przedstawia rysunek 91. Gazy wychodzące z pieców pirytowych P, po oczyszczeniu w komorach pyłowych A od mechanicznie unoszonych części stałych, wstępują od dołu do tzw. wieży Glovera G, wypełnionej kawałkami koksu lub innego materiału kwasoodpornego. Po koksie spływa od góry w eienkich strumieniach kwas siarkowy, w którym rozpuszczone są tlenki azotu. Spotykając się w przeciwprądzie z gorącymi gazami, kwas siarkowy oddaje im tlenki azotu, jak również część zawartej w nim wody. Gazy, oziębione w wieży Glovera od 300°C do mniej więcej 80°C, wchodzą następnie do dużych komór K, wykładanych płytami ołowianymi, mających po kilka tysięcy metrów sześciennych pojemności. Tu dwutlenek siarki zostaje utleniony przez tlenki azotu i z wtryskiwaną równocześnie wodą tworzy kwas siarkowy, zbierający się na dnie komór. Uchodzące z komór gazy, wolne już od SOo zawierają NO, powstały z redukcji wyższych .tlenków azotu. Skierowuje się je do drugiej wieży (wieża G a y- -Lussaca) L, wypełnionej koksem, podobnie jak wieża Gloyera, gdzie spotyka ją się one znów w przeciwprądzie z 80’Vo-owym kwasem siarkowym (z dolnej części wieży Glovera), tzw. kwasem glowerowym, któremu oddają zawarty w nich tlenek azotu, po czym dopiero uchodzą do komina. W zetknięciu z powietrzem tlenek azotu z powrotem ulega utlenieniu na dwutlenek. Kwas siarkowy z wieży Gay- -Lussaca z rozpuszczonymi w nim tlenkami azotu (tzw. nitroza) zostaje rozcieńczony pewną ilością kwasu z komór i przepompowany na szczyt wieży Glovera, Tlenki azotu powracają w ten sposób do procesu. Teoretycznie więc biorąc, pewna ilość kwasu azotowego może utlenić dowolne ilości dwutlenku siarki na kwas siarkowy. W rzeczywistości zachodzą pewne straty kwasu azotowego wskutek częściowej redukcji wyższych tlenków na podtlenek azotu lub nawet na azot, które nie dają się z powrotem utlenić. Straty uzupełnia się przez doprowadzenie niewielkich ilości kwasu azotowego wraz z nitrozą na wieżę Glovera.

Read More

Opis działania chloru

0

Mając na względzie duże powinowactwo chloru do wodoru, łatwo zrozumieć, że chlor może odbierać wodór ze związków z innymi pierwiastkami. W ten sposób terpentyna, będąca mieszaniną kilku związków węgla z wodorem (węglowodorów) o ogólnym składzie CioHje, wkraplana do naczynia napełnionego chlorem, zapala się, przy czym zawarty w niej wodór łączy się z chlorem, a węgiel wydziela się w postaci grubych płatków sadzy: C10Hie + 8C12 = 16HC1 + 10C.

Read More

Ocena przydatności paliwa

0

O ile więc eksploatacja pokładów węgla kamiennego opłaca się nawet wtedy, gdy leżą one na znacznej głębokości, o tyle wydobycie węgla brunatnego jest opłacalne tylko tam, gdzie może być prowadzone systemem odkrywkowym i gdzie materiał zostaje zużytkowany na miejscu. Jeszcze większa jest zawartość wody w torfie (80—90% w stanie surowym). Przed użyciem tego materiału w charakterze paliwa suszy się go przez czas dłuższy na powietrzu, przy czym zawartość wody spada do około 25%.

Read More

Niższe tlenki fosforu i kwasy fosforawe

0

Trójtlenek fosforu, P9O3, powstaje podczas powolnego utleniania fosforu, a także przez spalanie fosforu z ograniczonym dostępem powietrza. Ciepło spalania wynosi 262 kcal/g-cz. Od powstającego jednocześnie pięciotlenku można go uwolnić przepuszczając przez ogrzane rury, wypełnione watą szklaną, która zatrzymuje trudniej lotny pięciotlenek.

Read More

Naturalne paliwo stałe

0

O wiele ważniejsze od grafitu, zarówno ze względu na ilości, w jakich występują, jak i na znaczenie gospodarcze, są pokłady skomplikowanych związków węgla, znane pod nazwą węgli kopalnych, zawierające prócz węgla tlen, wodór, azot i siarkę. Pokłady węgla powstały na skutek długotrwałego procesu rozpadu bez dostępu powietrza nagromadzonych w ciągu ubiegłych epok geologicznych szczątków organicznych, głównie roślinnych. Zawarty w substancji organicznej tlen uchodził z niej przeważnie w połączeniu z wodorem jako para wodna, częściowo może także jako tlenek węgla azot ulatniał się bądź to w stanie wolnym, bądź pod postacią amoniaku siarka głównie jako siarkowodór. W wyniku tego procesu pozostała masa wzbogacała się w węgiel. Można więc na podstawie zawartości węgla sądzić do pewnego stopnia o wieku powstałego produktu.

Read More

Nauka angielskiego skype jest świetna

0

Nauka angielskiego przez skype robi furorę. Słuchacz siedzi u siebie w domu, uczy się, widzi lektora przez kamerkę internetową. Jest zadowolony, bo taka nauka to dla niego podstawa. Klienci doceniają taką wiedzę. Uczą się gramatyki, słownictwa, komunikowania. Dzisiaj wiele osób dobrze ocenia takie nauczanie, bo dzięki niemu mogą spokojnie uczyć się w domu, bez dojazdów i męczarni. Dzisiaj czasy są zabiegane, a skype i inne komunikatory dają liczne możliwości. Wiedza to podstawa dla każdej osoby i taką wiedzą należy się radować. Na pewno jest to bardzo ważne. Angielski jest nieodzowny, klienci doceniają wiedzę, bo mają świadomość, że bez tego języka będzie im w życiu trudno. Wysoka jakość kształcenia to na pewno podstawa. Języka angielskiego uczy ...

Read More