Termochemia. Prawo Hessa

0

Każdej prawie przemianie chemicznej towarzyszy taki czy inny efekt cieplny. Zależnie od tego, czy jest on dodatni, czy ujemny, przemiana nazywa się egzo- lub endotermiczna. Wydzielana w reakcji egzotermicznej energia cieplna powstaje kosztem innego rodzaju energii, zawartej w substancjach reagujących w postaci utajonej. Ten rodzaj dnergii potencjalnej określany bywa zwykle jako energia chemiczna. Z zasady zachowania energii wynika, że substancje powstające w wyniku reakcji egzotermicznej są uboższe w energię chemiczną od substancji wyjściowych i odwrotnie, podczas przemiany endotermicznej zasób energii chemicznej mieszaniny reagującej wzrasta kosztem dopływającej z zewnątrz energii cieplnej (por. § 18).

Read More

Własności amoniaku

0

W zwykłej temperaturze amoniak tworzy gaz bezbarwny o intensywnym swoistym zapachu, silnie drażniącym błony śluzowe. Jest znacznie lzejszy od powietrza. Przez zastosowanie niezbyt wysokiego ciśnienia (około 8,5 at) amoniak daje się skraplać już w 20°C na ciecz ruchliwą, bezbarwną, wrzącą pod normalnyn ciśnieniem w — 33,4°C. Pochłaniane podczas parowania ciepło jest bardzo duże (325 cal/g), wskutek czego amoniak znalazł obszerne zastosowanie w chłodnictwie, w szczególności do sztucznego wytwarzania lodu.

Read More

Pochodzenie siarki

0

Przeważna ilość siarki, znajdująca się na rynku światowym, pochodzi z eksploatacji złóż siarki rodzimej. Metody otrzymywania siarki z jej związków do niedawna miały jedynie znaczenie podrzędne, obecnie jednak stosowane są na coraz większą skalę. Z metod tych metoda Chance-Clausa jest najczęściej w użyciu. Polega ona na redukcji siarczanu wapniowego lub barowego węglem do siarczku (I), który następnie działaniem dwutlenku węgla i wody przeprowadza się w siarkowodór (II). Mieszaninę tego gazu z powietrzem przepuszcza się w specjalnym piecu nad rudą darniową lub bauksytem, przy czym ulega on utlenieniu na siarkę (III):

Read More

Warunki fizyczne powstawania diamentów

0

Pod względem chemicznym diament jest w zwykłej temperaturze substancją zupełnie bierną, odporną na działanie najenergiczniejszych nawet odczynników. W temperaturach wyższych ulega działaniu gazowego fluoru oraz tlenu. W czystym tlenie spala się w 800cC na dwutlenek węgla, wydzielając przy tym znaczne ilości ciepła (94,555 kcal/g-at = 7873 cal/g). Okazy zanieczyszczone pozostawiają niekiedy spore ilości popiołu. Ogrzany silnie bez dostępu powietrza, diament przechodzi w inną odmianę alotropową węgla — grafit.

Read More

Trójtlenek siarki (bezwodnik siarkowy) cz. II

0

Katalizatory stałe, wywierające wpływ na szybkość reakcji gazowych, noszą nazwę substancji kontaktowych lub krótko kontaktów. Stąd opisywana metoda otrzymywania trójtlenku siarki, a dalej kwasu siarkowego znana jest pod nazwą metody kontaktowej.

Read More

Tlenochlorek fosforu

0

Sieć przestrzenna krystalicznego pięciochlorku fosforu zbudowana jest z jonów PCl o budowie tetraedrycznej i PCljr o oktaedrycznym ułożeniu anionów Cl-. Odległość P—Cl w pierwszych wynosi 1,98 A, w drugich —ł2,06 A. Natomiast w sieci przestrzennej analogicznego bromku PBr.-, występują jako elementy budowy jony PBr i Br-.

Read More

Tlenki i kwasy tlenowe selenu

0

Dwutlenek selenu, Se02, powstaje podczas spalania selenu w powietrzu lub w czystym tlenie jako substancja stała, bezbarwna, o gęstości 3,954 g/cm3 w 16°C. Ogrzany do 315°C nie topiąc się przechodzi bezpośrednio w stan pary. Pod zwiększonym ciśnieniem może być stopiony w 340°C. Bardzo łatwo rozpuszcza się w wodzie tworząc kwas selenawy.

Read More

Tlenki i kwasy tlenowe jodu cz. II

0

W przeciwieństwie do kwasu chlorowego i bromowego HJO3 daje się po odparowaniu wydzielić z roztworu w postaci bezbarwnych, połyskujących kryształów, nadzwyczaj łatwo rozpuszczalnych w wodzie (310 cz. HJ03 w 100 cz. wody w 16°C). Wodne roztwory zachowują się jak roztwory mocnego kwasu jednozasadowego. Mimo swej dość dużej trwałości, kwas jodowy jest środkiem utleniającym niewiele słabszym od analogicznych kwasów chloru i bromu. To utleniające działanie wyraża się między innymi w tym, że po zmieszaniu 1 objętości roztworu kwasu jodowego z 5 objętościami roztworu jodowodoru o tym samym stężeniu molowym następuje wydzielenie całkowitej ilości jodu w stanie wolnym: HJ+V03 + 5HJ-I = 3JL + 3HaO.

Read More

Tlenek węgla, CO cz. II

0

Własności. Tlenek węgla jest gazem bezbarwnym i bezwonnym, nieco lżejszym od powietrza. Nie daje się skroplić w zwykłej temperaturze, lecz jedynie po oziębieniu poniżej . — liCbC. W wodzie rozpuszcza się nieznacznie {33 cm3/! wody w 0°C, 23 cm:Vl wody w 20°C), lepiej w alkoholu (204 cm:Vl).

Read More

Sztuczny grafit

0

Przez ogrzewanie do wyższych temperatur substancji bogatych w węgiel, np. różnych rodzajów węgla kamiennego, ulegają one rozkładowi z wydzieleniem grafitu. Obecność tlenków metali oraz dwutlenku krzemu sprzyja temu procesowi. Na tym oparta jest metoda Achesona sztucznego wytwarzania grafitu, służącego głównie jako materiał do wyrobu elektrod do lamp łukowych. Węgiel kamienny zawierający pewną ilość substancji mineralnych (popiołu) poddaje się w piecu elektrycznym działaniu wysokich temperatur. W podobny sposób powstaje też tzw. węgiel retortowy, tworzący się w retortach podczas procesu destylacji rozkładowej węgla (por. § 216) wskutek rozkładu lotnych produktów destylacji w zetknięciu z gorącymi ściankami retort. Składa się on z drobniutkich kryształków grafitu. Wreszcie i sadze, powstające podczas niecałkowitego spalania różnych substancji organicznych i osiadające np. na zimnej powierzchni przedmiotów wprowadzonych do kopcącego płomienia gazu świetlnego lub jeszcze lepiej acetylenowego, składają się również z grafitu w stanie silnego rozdrobnienia. Sadze stosowane są jako czarny barwnik do wyrobu farb malarskich, tuszu, pasty do butów itp.

Read More

Sześciofluorek siarki

0

Związków jodu z siarką dotychczas nie udało się wyodrębnić. Bardzo nietrwały jodek siarki o przypuszczalnym wzorze S2J2 tworzy się prawdopodobnie podczas przepuszczania cichych wyładowań elektrycznych przez mieszaninę par jodu i siarki.

Read More

Sole antymonawe i tioantymoniny

0

Reakcja jest odwracalna, gdyż trójsiarczek antymonu rozpuszcza się na gorąco w niezbyt rozcieńczonym kwasie solnym. Rozpuszczają go również roztwory siarczków, wodorotlenków i węglanów litowców oraz siarczku amonowego (lecz nie węglanu amonowego, co pozwala oddzielić siarczek antymonawy od arsenawego, por. § 205), Powstają przy- tym tioantymoniny (I), ewentualnie obok antymoninów (II). Sb2S3 + 3S2- = 2[8bS3]3“, Sb2S3 + 6OH“ = 3HaO -b [SbSa]- + [SbOJ-.

Read More

Siarczan i siarczek bizmutawy

0

Z odparowanego roztworu krystalizuje po oziębieniu pięciohydrat w postaci bezbarwnych słupów trójskośnych. Rozpuszcza się klarownie tylko wobec pewnego nadmiaru wolnego kwasu azotowego. W czystej wodzie ulega częściowej hydrolizie, przy czym powstaje zasadowy azotan BiON03 (azotan bizmutylu), jako biały krystaliczny osad, trudno rozpuszczalny w wodzie. Zależnie od warunków zewnętrznych reakcji (temperatura, stężenie kwasu) ilościowy skład osadu nieco się zmienia, obok azotanu bizmutylu powstają bowiem inne azotany zasadowe bizmutu. Osad, wytworzony w sposób ściśle przepisany (podazotan bizmutu, bismutum subnitricum lub też magisterium bismuti), używa się w lecznictwie przeciwko pewnym chorobom organów trawiennych, m. in. przeciwko dyzenterii i cholerze.

Read More

Trening pewności siebie – pomaga niejednej osobie

0

Trenowanie pewności siebie to podstawa, wiele osób tego pragnie oraz tego oczekuje. Warto zadbać o zdobycie takiej pewności siebie, nawet uczyć się na kursach, szkoleniach podczas warsztatów. Na pewno warto uczyć się i czerpać umiejętności. Pewność siebie to umiejętność odmawiania oraz asertywnego podejmowania decyzji. Człowiek pewny siebie ma o wiele większe umiejętności oraz umie postępować w różnych sytuacjach. Na pewno dobry trening jest podstawą. Wyspecjalizowany trener potrafi nauczyć każdego pewnego siebie, stabilnego zachowania. Można uczyć się pewności siebie i dobrze poczuć się podczas takiego treningu. Niejedna osoba chce nabyć cenne umiejętności, a pewność siebie to rzecz ważna. Każdy ma zamiar dbać o większą pewność siebie, czuć się lepiej, stabilniej oraz w sposób wyjątkowy...

Read More