You are here: Home > Chemia nieorganiczna > Własności fosforu. Odmiany alotropowe

Własności fosforu. Odmiany alotropowe

Fosfor występuje, podobnie jak siarka, w kilku odmianach alotro- powych. Najczęściej spotykaną odmianą jest tzw. fosfor biały, substancja bezbarwna, przeświecająca, miękka jak wosk. W wodzie i ai- koholu jest on prawie nierozpuszczalny, nieco rozpuszcza się w eterze, łatwo — w trójchlorku fosforu, chlorku siarki i siarczku węgla. Z ostatniego z wymienionych rozpuszczalników fosfor wydziela się po odparowaniu w postaci kryształów układu regularnego o połysku diamentowym. W 44°C fosfor biały topi się, a w 280°C wrze pod zwykłym ciśnieniem. Gęstość jego pary w temperaturach do 800°C wskazuje na wzór cząsteczki P4 powyżej tej temperatury następuje częściowy rozpad na cząsteczki dwuatomowe. Cząsteczka P/, ma kształt regularnego tetraedru z atomami fosforu na narożach.

Fosfor biały jest substancją chemicznie bardzo czynną. W strumieniu chloru zapala się samorzutnie już w zwykłej temperaturze również żywo reaguje z bromem, siarką i wieloma metalami. Szczególnie uderzającą jego cechą jest duże powinowactwo do tlenu. W zwartych masach fosfor biały zapala się już nieco powyżej 60°C. Wystarczy do tego często ogrzanie spowodowane tarciem podczas krajania fosforu nożem. Dlatego też należy kroić fosfor zawsze pod wodą.

W stanie dużego rozdrobnienia fosfor zapala się już w zwykłej temperaturze. Tę zapalność można zademonstrować przez napojenie skrawka bibuły roztworem fosforu w dwusiarczku węgla i następnie odparowanie rozpuszczalnika. W krótkim czasie po wysuszeniu bibuła się zapala. Podczas spalania powstaje pięciotlenek fosforu obok znikomych ilości innych tlenków. Reakcji towarzyszy wydzielenie znacznych ilości ciepła: – 2 P + — 08 = P2Os + 355 kcal.

Leave a Reply