You are here: Home >Archive for the ‘Chemia nieorganiczna’ Category

Seleniany

Mieszanina HC1 i HSeCh, działa więc podobnie jak woda królewska. Sole kwasu selenowego, seleniany, których znane są dwa szeregi: kwaśne i obojętne, można otrzymać bądź przez stapianie bezwodnych seleninów z saletrą, bądź też przepuszczając gazowy chlor przez wodne roztwory seleninów: SeC>3_ + TT20 -4 01, = Se()2r 4- 2 01 T 2II 1.

Roczna produkcja światowa ropy naftowej

W nowszych czasach kraking prowadzi się w 450aC w obecności uwodnionego krzemianu glinowego jako katalizatora. Uzyskuje się przy tym znacznie większą wydajność benzyny, natomiast oleje i produkty gazowe prawie się nie tworzą. '

Prace Walde

Już za pomocą niewielkiego ciśnienia dwutlenek siarki daje się skroplić w zwykłej temperaturze na ciecz bezbarwną, ruchliwą, o gęstości 1,46 g/cm3. Prężność pary nasyconej w 20°C wynosi 3,3 at, wartość zaś 1 at osiąga w — 10°C. W tej temperaturze ciekły S02 wrze pod normalnym ciśnieniem, pochłaniając znaczne ilości ciepła (6,16 kcal/g-cz.). Przez wzmożone parowanie, […]

Powietrze. Składniki stałe i zmienne

Powietrze stanowi mieszaninę kilku gazów, przede wszystkim tlenu i azotu. Poza tymi składnikami głównymi znajdują się w powietrzu w niewielkich ilościach helowce oraz ślady wodoru, amoniaku, tlenków azotu, dalej dwutlenek węgla, para wodna, wreszcie zawiesiny stałe w postaci pyłu i drobnoustrojów.

Płomień palnika Bunsena

W celu wyzyskania ciepła spalania gazów do wytwarzania wysokich temperatur używa się w laboratoriach różnego rodzaju palników. Najpospoliciej stosowany jest palnik Bunsena, przedstawiony schematycznie na rysunku 109. Składa się on z pionowej rurki metalowej K z dwoma otworami O u dołu. Otwory te mogą być dowolnie zamykane lub otwierane za pomocą pierścienia P, luźno osadzonego […]

Szkoła językowa z angielskim

Szkolenia trenerskie są niezbędne. Dobry trener ma umiejętności i kwalifikacje, potrafi uczyć innych ludzi. Jego umiejętności są bardzo ważne. Warto mieć takie umiejętności oraz wiedzę, aby każdy uczony człowiek mógł zdobyć wszelkie niezbędne kwalifikacje. Dzisiaj szkolenia są podstawą. Bez nich na pewno nie będzie dobrego trenera, to więcej niż pewne. Klienci trenerów szukają najlepszych rozwiązań […]

Płomień. Paliwo gazowe. Palniki cz. II

Zapłon następuje jednak tylko wówczas, gdy zawartość palnego gazu lub pary leży w pewnych granicach, różnych dla różnych substancji i oczywiście też zależnych od tego, czy gaz mieszany jest z powietrzem, czy też z czystym tlenem. Tablica 53 podaje te granice dla niektórych gazów oraz par cieczy lotnych, wyrażone w procentach objętościowych substancji palnej.

Kursy SEP dla ekspertów

Kursy SEP dają wiedzę ekspercką z dziedziny zarządzania prądem oraz sieciami energetycznymi. Wysoka jakość takiego działania to na pewno podstawa. SEP to coś najlepszego i najcenniejszego. Warto podjąć kurs, poświęcić dwa-trzy miesiące i zacząć pracować. Po ukończeniu kursu koniecznie trzeba pracować solidnie i starannie. Po kursach zarabia się sporo, kwalifikacje są wysokie, zadowolenie z pracy […]

Otrzymywanie kwasu siarkowego cz. II

Główne zarysy technicznego urządzenia fabryki kwasu siarkowego, pracującej metodą komorową, przedstawia rysunek 91. Gazy wychodzące z pieców pirytowych P, po oczyszczeniu w komorach pyłowych A od mechanicznie unoszonych części stałych, wstępują od dołu do tzw. wieży Glovera G, wypełnionej kawałkami koksu lub innego materiału kwasoodpornego. Po koksie spływa od góry w eienkich strumieniach kwas siarkowy, […]

Opis działania chloru

Mając na względzie duże powinowactwo chloru do wodoru, łatwo zrozumieć, że chlor może odbierać wodór ze związków z innymi pierwiastkami. W ten sposób terpentyna, będąca mieszaniną kilku związków węgla z wodorem (węglowodorów) o ogólnym składzie CioHje, wkraplana do naczynia napełnionego chlorem, zapala się, przy czym zawarty w niej wodór łączy się z chlorem, a węgiel […]

Ocena przydatności paliwa

O ile więc eksploatacja pokładów węgla kamiennego opłaca się nawet wtedy, gdy leżą one na znacznej głębokości, o tyle wydobycie węgla brunatnego jest opłacalne tylko tam, gdzie może być prowadzone systemem odkrywkowym i gdzie materiał zostaje zużytkowany na miejscu. Jeszcze większa jest zawartość wody w torfie (80—90% w stanie surowym). Przed użyciem tego materiału w […]

Niższe tlenki fosforu i kwasy fosforawe

Trójtlenek fosforu, P9O3, powstaje podczas powolnego utleniania fosforu, a także przez spalanie fosforu z ograniczonym dostępem powietrza. Ciepło spalania wynosi 262 kcal/g-cz. Od powstającego jednocześnie pięciotlenku można go uwolnić przepuszczając przez ogrzane rury, wypełnione watą szklaną, która zatrzymuje trudniej lotny pięciotlenek.

Naturalne paliwo stałe

O wiele ważniejsze od grafitu, zarówno ze względu na ilości, w jakich występują, jak i na znaczenie gospodarcze, są pokłady skomplikowanych związków węgla, znane pod nazwą węgli kopalnych, zawierające prócz węgla tlen, wodór, azot i siarkę. Pokłady węgla powstały na skutek długotrwałego procesu rozpadu bez dostępu powietrza nagromadzonych w ciągu ubiegłych epok geologicznych szczątków organicznych, […]

Nauka angielskiego skype jest świetna

Nauka angielskiego przez skype robi furorę. Słuchacz siedzi u siebie w domu, uczy się, widzi lektora przez kamerkę internetową. Jest zadowolony, bo taka nauka to dla niego podstawa. Klienci doceniają taką wiedzę. Uczą się gramatyki, słownictwa, komunikowania. Dzisiaj wiele osób dobrze ocenia takie nauczanie, bo dzięki niemu mogą spokojnie uczyć się w domu, bez dojazdów […]