You are here: Home >Archive for the ‘Chemia nieorganiczna’ Category

Szkolenia w Warszawie

Obecne czasy wymagają nieustannych szkoleń. Wiele osób takie szkolenia pragnie mieć. Wysoka jakość szkoleń jest ważna, a wiele osób ma zamiar zdobywać wiedzę i zyskać umiejętności wysokiej klasy. Na pewno warto pokusić się o zdobycie wiedzy podczas licznych szkoleń oraz zyskać wiele możliwości. Jest to sprawa ważna dla każdego. Na pewno warto rozwijać się podczas […]

Kwas tellurowy

Dwutlenek telluru rozpuszcza się też dość dobrze w roztworach mocnych kwasów, tworząc z nimi sole typu TeOXi (gdzie X oznacza jedno- wartościową resztę kwasową), w których tellur występuje jako składnik elektrododatni. Dwutlenek telluru albo wodorotlenek H2Te03 jest więc związkiem amfoterycznym. Jego stała dysocjacji kwasowej Kk jest rzędu 10 stała dysocjacji zasadowej natomiast Kz — rzędu […]

Kwas siarkawy i siarczyny cz. II

Kwas siarkawy, jego bezwodnik oraz siarczyny działają reduku- jąco. Roztwory ich ulegają powolnemu utlenianiu już pod wpływem tlenu z powietrza, przy czym tworzy się kwas siarkowy lub siarczany. Obecność soli niektórych metali ciężkich, jak manganu, żelaza, niklu, a zwłaszcza kobaltu, wywiera na ten proces silne działanie katalizujące. Siarczyny ulegają również utlenieniu pod działaniem nadmanganianów, dwutlenku […]

Kwas pirofosforowy

Otrzymaną mieszaninę stosuje się wprost jako nawóz fosforowy pod nazwą superfosfatu. Gdy zamiast kwasu siarkowego użyje się kwasu fosforowego, otrzymany produkt, zwany superfosfatem potrójnym, jest wolny od gipsu, stanowiącego w superfosfacie zwykłym bezużyteczny (choć nieszkodliwy) balast.

Kwas metafosforowy i metafosforany

Kwas metafosforowy, HPO3, ciężar cząst. 80, powstający jako pierwszy produkt uwodnienia pięciotlenku fosforu, może być też otrzymany przez odwodnienie kwasu pirofosforowego w temperaturze wyższej, niż sam on powstaje z kwasu ortofosforowego (por. wyżej). Kwas meta tworzy szklistą masę łatwo rozpuszczalną w wodzie. W otrzymanych roztworach kwas metafosforowy znajduje się w postaci cząsteczek potrójnych, poczwórnych lub […]

Kwas chlorawy, HC102 i chloryny cz. II

Te stężone roztwory kwasu chlorowego działają silnie utleniająco. Natomiast roztwory rozcieńczone są trwałe i mogą być ogrzewane bez rozkładu prawie do wrzenia.

Hydroksyloamina, NH2OH

Ciężar cząst. 33,032, tt. = 33,1°C, tw. (22 mm) = 56—5B°C, ds = 1,204 g em3. Związek ten powstaje w większych lub mniejszych ilościach podczas redukcji wszystkich tlenowych związków azotu (prócz podtlenku NoO). Na większą skalę można go otrzymać według T a f e 1 a przez elektrolizę kwasu azotowego z użyciem katody ołowianej. Czynnikiem […]

Hydroksyloamina, NH2OH – kontynuacja

Mniejsza trwałość hydroksyloaminy w porównaniu z amoniakiem ujawnia się także i w jej zachowaniu wobec kwasu azotawego. Azotyn amonowy rozpada się na azot i wodę dopiero po podgrzaniu (§ 167). Hydroksyloamina natomiast pod wpływem kwasu azotawego ulega rozkładowi w szybkim tempie już w zwykłej temperaturze według analogicznego równania, z tą tylko różnicą, że zamiast azotu […]

Gaz generatorowy. Gaz wodny. Gaz mieszany

Praktyczne zastosowanie tlenku węgla polega głównie na wykorzystaniu jego ciepła spalania. Nigdy jednak nie stasuje się w technice tlenku węgla jako paliwa w stanie czystym, lecz zawsze w mieszaninie z innymi gazami. Mieszaninę taką otrzymuje się na przykład przepuszczając powietrze przez grubą warstwę (0,5—2 m) rozżarzonego koksu lub węgla kamiennego w dużych cylindrach żelaznych, tzw. […]

Gaz generatorowy. Gaz wodny. Gaz mieszany cz. II

Wytwarzanie gazu wodnego, jak podaje równanie (III) z § 225, jest reakcją dość silnie endotermiczną. Podczas przepuszczania pary wodnej temperatura koksu ulega więc szybko obniżeniu („zimny bieg generatora”). Dla jej ponownego podniesienia należy po kilku minutach przerwać dopływ pary i wprowadzić powietrze. Podczas tego „gorącego biegu” wytwarza się gaz generatorowy, który można zbierać bądź to […]

Cząsteczka tlenku azotu

Tlenek azotu łączy się bezpośrednio z wieloma substancjami. Najważniejszą spośród tych reakcji jest reakcja z tlenem, w wyniku której powstaje dwutlenek (czterotlenek) azotu: – 2NO + Oa = 2NOa + 2 13,6 kcal.

Ciężar cząsteczkowy fluorowodoru

Pod względem własności fluorowodór wyraźnie odbiega od związków wodorowych pozostałych fluorowców (por. §§ 121, 122, 132, 135). Duże różnice można też stwierdzić i w rozpuszczalności odpowiednich soli. Spośród fluorków dobrze rozpuszczają się jedynie sole litowców (prócz LiF), amonu i srebra. Sole pozostałych metali rozpuszczają się trudno. Szczególnie charakterystyczna jest mała rozpuszczalność fluorków metali z rodziny […]

Chlorek, bromek i jodek bizmutawy

Chlorek bizmutawy, BiCl3 powstaje nie tylko podczas rozpuszczania tlenku w kwasie solnym, lecz może być też otrzymany przez działanie wody królewskiej na bizmut i następne odparowanie roztworu. Sól bezwodna tworzy bezbarwne kryształy układu regularnego o gęstości 4,75 g/cm3, topiące się w 232°C, wrzące w 447°C. Z małą ilością wody tworzy hydrat BiClg H20, większe ilości […]

Bizmut metaliczny – rozwinięcie

Bizmut jest metalem o połysku różowawym. Budowę ma grubokry- staliczną, wskutek czego jest kruchy i mechanicznie mało wytrzymały. Prąd elektryczny i ciepło przewodzi niezbyt dobrze. Podczas krzepnięcia znacznie zwiększa swoją objętość. Gęstość, pary poniżej 2000°C wskazuje na częściowe tworzenie się cząsteczek dwuatomowych: 2Bi Bi2.