Tlenochlorek fosforu

Sieć przestrzenna krystalicznego pięciochlorku fosforu zbudowana jest z jonów PCl o budowie tetraedrycznej i PCljr o oktaedrycznym ułożeniu anionów Cl-. Odległość P—Cl w pierwszych wynosi 1,98 A, w drugich —ł2,06 A. Natomiast w sieci przestrzennej analogicznego bromku PBr.-, występują jako elementy budowy jony PBr i Br-.

[…]

Tlenki i kwasy tlenowe selenu

Dwutlenek selenu, Se02, powstaje podczas spalania selenu w powietrzu lub w czystym tlenie jako substancja stała, bezbarwna, o gęstości 3,954 g/cm3 w 16°C. Ogrzany do 315°C nie topiąc się przechodzi bezpośrednio w stan pary. Pod zwiększonym ciśnieniem może być stopiony w 340°C. Bardzo łatwo rozpuszcza się w wodzie tworząc kwas selenawy.

[…]

Tlenki i kwasy tlenowe jodu cz. II

W przeciwieństwie do kwasu chlorowego i bromowego HJO3 daje się po odparowaniu wydzielić z roztworu w postaci bezbarwnych, połyskujących kryształów, nadzwyczaj łatwo rozpuszczalnych w wodzie (310 cz. HJ03 w 100 cz. wody w 16°C). Wodne roztwory zachowują się jak roztwory mocnego kwasu jednozasadowego. Mimo swej dość dużej trwałości, kwas jodowy jest środkiem utleniającym niewiele słabszym od analogicznych kwasów chloru i bromu. To utleniające działanie wyraża się między innymi w tym, że po zmieszaniu 1 objętości roztworu kwasu jodowego z 5 objętościami roztworu jodowodoru o tym samym stężeniu molowym następuje wydzielenie całkowitej ilości jodu w stanie wolnym: HJ+V03 + 5HJ-I = 3JL + 3HaO.

[…]

Tlenek węgla, CO cz. II

Własności. Tlenek węgla jest gazem bezbarwnym i bezwonnym, nieco lżejszym od powietrza. Nie daje się skroplić w zwykłej temperaturze, lecz jedynie po oziębieniu poniżej . — liCbC. W wodzie rozpuszcza się nieznacznie {33 cm3/! wody w 0°C, 23 cm:Vl wody w 20°C), lepiej w alkoholu (204 cm:Vl).

[…]

Termochemia. Prawo Hessa

Każdej prawie przemianie chemicznej towarzyszy taki czy inny efekt cieplny. Zależnie od tego, czy jest on dodatni, czy ujemny, przemiana nazywa się egzo- lub endotermiczna. Wydzielana w reakcji egzotermicznej energia cieplna powstaje kosztem innego rodzaju energii, zawartej w substancjach reagujących w postaci utajonej. Ten rodzaj dnergii potencjalnej określany bywa zwykle jako energia chemiczna. Z zasady zachowania energii wynika, że substancje powstające w wyniku reakcji egzotermicznej są uboższe w energię chemiczną od substancji wyjściowych i odwrotnie, podczas przemiany endotermicznej zasób energii chemicznej mieszaniny reagującej wzrasta kosztem dopływającej z zewnątrz energii cieplnej (por. § 18).

[…]

Sztuczny grafit

Przez ogrzewanie do wyższych temperatur substancji bogatych w węgiel, np. różnych rodzajów węgla kamiennego, ulegają one rozkładowi z wydzieleniem grafitu. Obecność tlenków metali oraz dwutlenku krzemu sprzyja temu procesowi. Na tym oparta jest metoda Achesona sztucznego wytwarzania grafitu, służącego głównie jako materiał do wyrobu elektrod do lamp łukowych. Węgiel kamienny zawierający pewną ilość substancji mineralnych (popiołu) poddaje się w piecu elektrycznym działaniu wysokich temperatur. W podobny sposób powstaje też tzw. węgiel retortowy, tworzący się w retortach podczas procesu destylacji rozkładowej węgla (por. § 216) wskutek rozkładu lotnych produktów destylacji w zetknięciu z gorącymi ściankami retort. Składa się on z drobniutkich kryształków grafitu. Wreszcie i sadze, powstające podczas niecałkowitego spalania różnych substancji organicznych i osiadające np. na zimnej powierzchni przedmiotów wprowadzonych do kopcącego płomienia gazu świetlnego lub jeszcze lepiej acetylenowego, składają się również z grafitu w stanie silnego rozdrobnienia. Sadze stosowane są jako czarny barwnik do wyrobu farb malarskich, tuszu, pasty do butów itp.

[…]

Sześciofluorek siarki

Związków jodu z siarką dotychczas nie udało się wyodrębnić. Bardzo nietrwały jodek siarki o przypuszczalnym wzorze S2J2 tworzy się prawdopodobnie podczas przepuszczania cichych wyładowań elektrycznych przez mieszaninę par jodu i siarki.

[…]

Sole antymonawe i tioantymoniny

Reakcja jest odwracalna, gdyż trójsiarczek antymonu rozpuszcza się na gorąco w niezbyt rozcieńczonym kwasie solnym. Rozpuszczają go również roztwory siarczków, wodorotlenków i węglanów litowców oraz siarczku amonowego (lecz nie węglanu amonowego, co pozwala oddzielić siarczek antymonawy od arsenawego, por. § 205), Powstają przy- tym tioantymoniny (I), ewentualnie obok antymoninów (II). Sb2S3 + 3S2- = 2[8bS3]3“, Sb2S3 + 6OH“ = 3HaO -b [SbSa]- + [SbOJ-.

[…]

Siarczan i siarczek bizmutawy

Z odparowanego roztworu krystalizuje po oziębieniu pięciohydrat w postaci bezbarwnych słupów trójskośnych. Rozpuszcza się klarownie tylko wobec pewnego nadmiaru wolnego kwasu azotowego. W czystej wodzie ulega częściowej hydrolizie, przy czym powstaje zasadowy azotan BiON03 (azotan bizmutylu), jako biały krystaliczny osad, trudno rozpuszczalny w wodzie. Zależnie od warunków zewnętrznych reakcji (temperatura, stężenie kwasu) ilościowy skład osadu nieco się zmienia, obok azotanu bizmutylu powstają bowiem inne azotany zasadowe bizmutu. Osad, wytworzony w sposób ściśle przepisany (podazotan bizmutu, bismutum subnitricum lub też magisterium bismuti), używa się w lecznictwie przeciwko pewnym chorobom organów trawiennych, m. in. przeciwko dyzenterii i cholerze.

[…]

Trening pewności siebie – pomaga niejednej osobie

Trenowanie pewności siebie to podstawa, wiele osób tego pragnie oraz tego oczekuje. Warto zadbać o zdobycie takiej pewności siebie, nawet uczyć się na kursach, szkoleniach podczas warsztatów. Na pewno warto uczyć się i czerpać umiejętności. Pewność siebie to umiejętność odmawiania oraz asertywnego podejmowania decyzji. Człowiek pewny siebie ma o wiele większe umiejętności oraz umie postępować w różnych sytuacjach. Na pewno dobry trening jest podstawą. Wyspecjalizowany trener potrafi nauczyć każdego pewnego siebie, stabilnego zachowania. Można uczyć się pewności siebie i dobrze poczuć się podczas takiego treningu. Niejedna osoba chce nabyć cenne umiejętności, a pewność siebie to rzecz ważna. Każdy ma zamiar dbać o większą pewność siebie, czuć się lepiej, stabilniej oraz w sposób wyjątkowy. Każdy trener może pozwolić sobie na solidne nauczanie pewności siebie. Uczy dzieci, młodzież, dorosłych, bo to jest jego specjalizacja. Na pewno niejedna osoba musi radzić sobie, ale nie każda poradzi sobie bez kursów. Nauka pewności siebie jest podstawą i znakomitą sprawą. Każdy człowiek doskonale radzi sobie z nauką pewności siebie, bo to dla niego najwazniejsza sprawa. Dzisiaj trener ma zamiar uczyć coraz więcej osób, bo to dla niego dodatkowy dochód oraz możliwość realizowania się w takiej pracy. Zachęcamy do nauki oraz trenowania pewności siebie oraz ćwiczenia jej w codziennym życiu. Dzisiaj osoby niepewne siebie i nieśmiałe, mają o wiele trudniejsze życie. Warto zatem skończyć dobrej klasy kurs i móc uczyć się dobrze,szybko, bezpiecznie. Jest to dobre rozwiązanie dla niejednego człowieka. To najważniejsza dla niego sprawa. Pewność siebie jest ważna, ale nie należy mylić jej z tupetem. Nie w taki sposób powinno się postępować. Po kursie można ćwiczyć umiejętności w codziennym życiu.

Seleniany

Mieszanina HC1 i HSeCh, działa więc podobnie jak woda królewska. Sole kwasu selenowego, seleniany, których znane są dwa szeregi: kwaśne i obojętne, można otrzymać bądź przez stapianie bezwodnych seleninów z saletrą, bądź też przepuszczając gazowy chlor przez wodne roztwory seleninów: SeC>3_ + TT20 -4 01, = Se()2r 4- 2 01 T 2II 1.

[…]

Roczna produkcja światowa ropy naftowej

W nowszych czasach kraking prowadzi się w 450aC w obecności uwodnionego krzemianu glinowego jako katalizatora. Uzyskuje się przy tym znacznie większą wydajność benzyny, natomiast oleje i produkty gazowe prawie się nie tworzą. ‚

[…]

Prace Walde

Już za pomocą niewielkiego ciśnienia dwutlenek siarki daje się skroplić w zwykłej temperaturze na ciecz bezbarwną, ruchliwą, o gęstości 1,46 g/cm3. Prężność pary nasyconej w 20°C wynosi 3,3 at, wartość zaś 1 at osiąga w — 10°C. W tej temperaturze ciekły S02 wrze pod normalnym ciśnieniem, pochłaniając znaczne ilości ciepła (6,16 kcal/g-cz.). Przez wzmożone parowanie, spowodowane przepuszczaniem strumienia powietrza przez ciekły dwutlenek siarki, można obniżyć temperaturę do 50°C. Wobec znacznego ciepła parowania S02 znajdował pewne zastosowanie w chłodnictwie, obecnie jednak jest zastąpiony głównie przez amoniak i freony.

[…]

Powietrze. Składniki stałe i zmienne

Powietrze stanowi mieszaninę kilku gazów, przede wszystkim tlenu i azotu. Poza tymi składnikami głównymi znajdują się w powietrzu w niewielkich ilościach helowce oraz ślady wodoru, amoniaku, tlenków azotu, dalej dwutlenek węgla, para wodna, wreszcie zawiesiny stałe w postaci pyłu i drobnoustrojów.

[…]