You are here: Home > Chemia nieorganiczna > Występowanie i otrzymywanie – siarka

Występowanie i otrzymywanie – siarka

Pod względem rozpowszechnienia siarka zajmuje wśród innych pierwiastków piętnaste miejsce, stanowiąc niecałe 0,05% dostępnej człowiekowi materii. Spotyka się ją przede wszystkim w dość znacznych ilościach w stanie rodzimym, najczęściej w okolicach wulkanicznych. Najbardziej znanym miejscem występowania siarki rodzimej w Europie jest Sycylia (miasteczko Girgenti), Z krajów pozaeuropejskich bogate złoża siarki posiadają Stany Zjednoczone (Louisiana i Teksas) oraz Japonia. Obok siarki rodzimej pochodzenia wulkanicznego spotyka się też siarkę wśród pokładów gipsu jest to produkt redukcji gipsu przez drobnoustroje. W Polsce odkryto przed kilku laty bogate pokłady siarki w okolicy Tarnobrzegu.

W wyziewach niektórych wulkanów stwierdzono obecność siarkowodoru oraz dwutlenku siarki. Siarkowodór zawarty jest też w niektórych źródłach mineralnych (źródła „siarczane”, w Polsce: Busk oraz źródło „Zuber” w Krynicy),

Bardzo rozpowszechnione są związki siarki z metalami ciężkimi, zwane siarczkami. Stanowią one często cenne rudy tych metali. Należą tu: piryt (regularny) i markasyt (rombowy), oba o składzie FeS2, chalko- piryt CuFeSs, galena PbS, blenda ZnS i inne. Jeszcze częściej spotyka się siarczany, wśród nich przede wszystkim olbrzymie pokłady gipsu, CaSC>4 2H20, a dalej anhydryt CaSO/„ baryt BaSOi oraz rozpuszczone w wodzie morskiej siarczany magnezowy i sodowy. Pokłady węgla kamiennego zawierają stale 1—1,5% siarki, częściowo w postaci pirytów, częściowo zaś w związkach organicznych. Siarka wchodzi też zawsze w skład białek, stanowiących niezbędny składnik wszelkich organizmów żywych.

Leave a Reply