You are here: Home > Chemia nieorganiczna > Wapno chlorowate

Wapno chlorowate

Podobnie jak sam kwas, podchloryny łatwo mogą oddawać swój tlen innym substancjom, są więc silnymi środkami utleniającymi przeprowadzają wodorotlenki Mn11, Fe11, Co11, Ni11 na wyższy stopień utlenienia, z amoniaku wydzielają azot, z jodków wytrącają wolny jod. Roztwory ich stosowane są na wielką skalę w przemyśle włókienniczym jako środek bielący, mniej szkodliwy dla substancji bielonego włókna niż wolny chlor. W tym celu we Francji już dawno przyrządzano roztwory podchlorynów przez wprowadzenie gazowego chloru do roztworu węglanu potasowego („eau de Javelle”) lub węglanu sodowego („eau de Labarraque”): col- + ci, co2 cr + cicr.

Obecność chlorków nie przeszkadza bielącemu działaniu podchlorynów, wobec czego podchloryn nie był wyodrębniany, co ze względu na jego nietrwałość i dużą rozpuszczalność byłoby kłopotliwe otrzymany roztwór stosowano bezpośrednio jako ciecz bielącą.

Przez ogrzewanie do około 70°C podchloryny przechodzą w chlorany i chlorki: 3 C1T0“ = 2 Cl” -b C1VC>3. Jak wynika z porównania wartościowości chloru w tych związkach, 1/3 jego zawartości w podchlorynie ulega utlenieniu z +1 do +5 kosztem pozostałych 2/3, które odtleniają się do — 1. Takie reakcje nazywane są reakcjami dysproporcjonacji.

Obok podchlorynów litowców duże zastosowanie ma też tzw. wapno chlorowane,- otrzymywane działaniem chloru na wodorotlenek wapniowy : Ca(OH), -f Cl3 = CaOCl2 + H20.

Związek ten jest równocześnie solą kwasu solnego i kwasu podchlora- wego i daje reakcje charakterystyczne dla obu tych anionów. Tego rodzaju sole, wytwarzające w roztworze jeden kation i dwa różne aniony (lub odwrotnie), nazywane są solami mieszanymi lub podwójnymi. Handlowe wapno chlorowane zawiera obok soli podwójnej także większe lub mniejsze ilości wodorotlenku wapniowego. Podobnie jak podchloryny litowców, stosuje się je niekiedy jako środek bielący do prania (szkodliwy dla bielizny), jak również do masowej dezynfekcji (ścieków, dołów cmentarnych podczas epidemii itp.).

Leave a Reply