You are here: Home > Chemia nieorganiczna > Kwas arsenawy

Kwas arsenawy

Jest to kwas bardzo słaby (Kt = 6 10“JO). Sole jego, zwane arsenina- mi, przeważnie się w wodzie nie rozpuszczają. Wzory ich wywodzą się najczęściej od kwasu metaarsenawego. Rozpuszczalne arseniny litow- ców są trudne do otrzymania w stanie krystalicznym. Arsenin miedziowy, Cu(As02)2, jak i połączenie jego z octanem miedziowym, Cu(CH3COO)-2 – 3CU(AS03)2, używane były dawniej jako farby zielone (zieleń Schee 1 e g o lub zieleń szwajnfurcka).

Arseniny — podobnie jak trójtlenek arsenu — działają redukująco, zwłaszcza w roztworze obojętnym lub słabo zasadowym. Szczególnie ważna jest reakcja z jodem, przebiegająca według równania: AKC>3 + J3 + II2() AsO- + 21T -r 2 J . '

Jest to reakcja odwracalna, której stan równowagi przesunięty jest tym dalej na prawo, im mniejsze jest stężenie jonów wodorowych. W roztworze, zawierającym obok trójtlenku arsenu wodorowęglan sodowy, NaHCOa, stężenie jonów H jest już tak małe, że równowaga powyższa praktycznie całkowicie przesuwa się na prawo, tak iż roztwór zużywa ilość jodu dokładnie równoważną stężeniu arseninu. Roztwory bardziej zasadowe zużywają więcej jodu wskutek tworzenia się podjodynów i jodanów (por, § 136). Chcąc więc oznaczyć zawartość arszeniku w roztworze przez miareczkowanie roztworem jodu o znanym stężeniu należy miareczkować w obecności wodorowęglanu.

Kwas arsenawy może odszczepiać nie tylko jony wodorowe, lecz także i wodorotlenowe: AsO(OII) AsO + Oli. Obok własności kwasu wykazuje więc i własności zasady, co prawda w stopniu znacznie słabszym. Z silnymi kwasami, np. z kwasem solnym, kwas arsenawy tworzy związki, zachowujące się w roztworze do pewnego stopnia podobnie jak sole: AsO(OH) + 3UCli=r2H20 -|- ASC13 As3+ + 3C1.

Stała zasadowej dysocjacji kwasu arsenawego jest o wiele mniejsza niż dysocjacji kwasowej (K = 10-f/‘). Związki, w których arsen występuje w charakterze kationu As3″, ulegają wskutek tego w silnym stopniu hydrolizie i mogą istnieć w roztworze jedynie wobec dużego nadmiaru kwasu (por. § 202).

Leave a Reply