You are here: Home > Chemia nieorganiczna > Rzeczywisty chemizm procesu komorowego

Rzeczywisty chemizm procesu komorowego

Rzeczywisty chemizm procesu komorowego jest znacznie bardziej skomplikowany i dotychczas jeszcze nie wyświetlony we wszystkich szczegółach, pomimo że metoda komorowa stosowana jest w przemyśle już prawie od 200 lat. Według L u n g e g o pod działaniem HN03 lub N02 na dwutlenek siarki tworzy się początkowo kwas nitrozylosiar- kowy: so2 + HN03 = 0=N—O—SO3H lub – 3N02 + 2SOa + IIjO = 20NQS0aH + NO.

Pod wpływem wody kwas ten rozpada się dalej na kwas siarkowy i kwas azotawy albo powstające z rozpadu tego ostatniego tlenki azotu: – 0N0S03H -b HgO = H2SO4 + HNO2. Kwas azotawy reaguje ponownie z tlenem i S02, tworząc dalsze ilości kwasu nitrozylosiarkowego itd.: – 2 HNO, + O, + 2 S02 = 2 ONOSOan,

Istotnie, powstawanie kryształów kwasu nitrozylosiarkowego (tzw. kryształów komorowych) w komorach zostało stwierdzone w przypadku dopływu niedostatecznej ilości wody, co przemawiałoby za słusznością koncepcji Lungego.

Inni badacze, jak R a s c h i” g, Müller, S z a g o, Malin, twierdzą natomiast wbrew teorii Lungego, że w normalnym biegu procesu komorowego kwas nitrozylosiarkowy w ogóle się nie tworzy, gdyż nie pozwala na to obecność dużych ilości wody. Występuje on jedynie w nitrozie powstającej w wieży Gay-Lussaca przez rozpuszczenie tlenków azotu w kwasie siarkowym: – 2HaS04 + NO + NO = 20NOSOH + H20.

Wymienieni autorzy podają odmienne teorie przebiegu procesu komorowego, z których jednak żadna nie tłumaczy całkowicie wszystkich zaobserwowanych zjawisk. Jakkolwiek by przedstawić mechanizm procesów zachodzących w komorach, w sumarycznym wyniku wyraża się on równaniem: – 2SOä + 02 + 2HaO = 2H2S04.

Ostatecznie więc i w procesie komorowym utlenianie dwutlenku siarki odbywa się kosztem tlenu z powietrza. Tlenki azotu lub kwas azotowy odgrywają tu jedynie rolę „przenośników” tlenu.

Wychodzący z komór kwas siarkowy (tzw. kwas komorowy) zawiera przeciętnie 55—60°/o H2SO4. Może on być użyty w przemyśle nawozów mineralnych i do niektórych innych celów. Kwas wychodzący z wieży Glovera jest nieco bardziej stężony (do 78%). Dla większości zastosowań technicznych kwas komorowy poddaje się stężeniu przez ogrzewanie w płaskich panwiach ołowianych. W ten sposób można doprowadzić stężenie kwasu siarkowego mniej więcej do 80%, gdyż kwas bardziej stężony wyraźnie nadgryza ołów. Dalsze zatężanie należy więc prowadzić w naczyniach platynowych lub krzemionkowych. Obecnie nie stosuje się go zresztą na większą skalę, gdyż przeważna ilość stężonego kwasu siarkowego wytwarzana jest metodą kontaktową.

W porównaniu z kwasem kontaktowym kwas komorowy jest produktem znacznie mniej czystym. Poza wodą zawiera on związki arsenu, żelaza, ołowiu oraz zwęglone części organiczne (z opakowania), które zabarwiają techniczny kwas na kolor ciemnobrunatny.

Leave a Reply